Offentleg høyring/kunngjering

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring og kunngjering i Vang kommune
 

Kommunestyret har i møte 09.09.2021, sak 048/21, fatta vedtak om å legge detaljregulering for Klukkarhaugen, planID 2020003, på høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10.

Vang kommune sender med dette på høyring forslag til ny forskrift om hald av og bandtvang for hund.

Det blir med dette varsla oppstart av arbeidet med reguleringsplan Solsteinslie Vest, jamfør plan og bygningslova §12-8.  Hovudføremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utviding av hyttefeltet Solsteinslie vidare mot vest. 

Vang kommune legg med dette kommunedelplan for Tyinkrysset(planID: 2015003) ut til høyring og offentleg ettersyn. Samstundes blir det varsla om at kommunen vil oppheve fem regulerings- og bebyggelsesplaner innanfor planområdet.

Kommunestyret vedtok i møte 11. februar 2021 å legge framlegg til "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vang kommune ut til høyring.