Detaljregulering Fløgstrøndheisen - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval for utvikling har i møte 21.03.23 vedteke å leggje detaljregulering Fløgstrøndheisen(sak 22/905) ut til høyring og offentleg ettersyn jf. pbl. §§ 5-2 og 12-10. Føremålet med planen er å regulere ny skiheis med tilhøyrande parkering. 

Merknader til planforslaget sendast skriftleg til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller pr. e-post: post@vang.kommune.no. Merkast med saksnr. 22/905. Frist for å koma med merknad er sett til fredag 12.06.2023.

Saksdokument:

1_Plankart_Fløgstrøndheisen_230223 (PDF, 3 MB)

2_Føresegn_Fløgstrøndheisen_230223 (PDF, 182 kB)

3_Planomtale_Fløgstrøndheisen_230223 (PDF, 6 MB)

4_VA_Overvatn_plan_010223 (PDF, 3 MB)

5_VA_plan_kart (PDF, 3 MB)

6_Kart_terrengbearbeiding (PDF, 4 MB)

7_Kart_alpintrasear (PDF, 3 MB)

8_Tilkomstveg_parkering_høgde_breiddeprofil (PDF, 510 kB)

9_Konsekvensutgreiing_Fløgstrøndheisen (PDF, 2 MB)