Landbruk og teknisk

Hovudsarbeidsområde:

Administrasjon, behandling og forvaltning av arealplanar, vilt- og landbruksforvaltning, byggjesaksbehandling, frådelingssaker, matrikkelarbeid og oppmåling, vatn- og avløpsforvaltning. Tilrettelegging for nye bustadfelt, næringsbygg/areal, vedlikehald kommunale bygg og anlegg, kommunale vegar og gatelys, vatn/avløpsanlegg og reinhald. Etaten førebur saker for Hovudutval for utvikling (HU).

Målsetjingar:

  • Tilretteleggje for næringsutvikling.
  • Utvikle gode bumiljø og tenestetilbod.
  • Medverke til at kommune­planen sine målsetjingar blir oppfylte.
  • Utføre lovpålagte oppgåver innafor dei tidsfristar og det skjønn styringssignala heimlar.
  • Bidra til å leggje tilhøva til rette for å halde oppe og vidareutvikle jord-, skog- og utmarksnæringar og aktuelle tilleggsnæringar i Vang.

Kontaktinfo

Ingeborg Lunde
Kommunalsjef for landbruk og teknisk
E-post
Telefon 99 23 03 05
Jorunn Dagny Haugen
Sekretær
E-post
Telefon 90 79 23 76

Opningstider

Måndag–fredag
08:30–15:30

Påska 2024:
Måndag 08:30–15:30
Tysdag 08:30–15:30
Onsdag 08:30–12:00
 

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres