Mogleg høgare konsentrasjonar av avlaupsvatn mellom Fløgstrøndfjorden og Strøndafjorden

Grunna vasskade på Tyinkrysset renseanlegg kan det vere høgare konsentrasjon av avlaupsvatn i Begna mellom Fløgstrøndsfjorden og Strøndafjorden.
Det vert oppmoda om å koke overflatevatn som vert teke ut på den aktuelle strekninga.

Trykk her for meir informasjon.

Aktuelt