Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Hver kommune har ett kontrollutvalg, som forestår løpende kontroll og tilsyn av kommunen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver er regulert av Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner av 15.06.2004.

 

Sekretariatet skal bistå kontrollutvalget i arbeidet opp mot kommunen og opp mot kommunerevisjonen. Det søkes etter person med kunnskap om kommunal forvaltning, saksbehandling og offentlig rett.

 

Arbeidets omfang avhenger av aktivitetene i kontrollutvalga. Sekretariatsfunksjonen er basert på kjøp av tjenester og er timebasert. Arbeidsmengden er stipulert til omlag 500 timer per år fordelt på ca 25 møter.

 

- Det søkes etter en aktiv og utadvendt person som kan jobbe selvstendig, har god kommunikasjonsevne og kan bidra til positiv utvikling av kommunene gjennom kontroll- og tilsynsarbeid, herunder å: stå for saksutredning, forberede og tilrettelegge saker som skal behandles fram til vedtak i kontrollutvalgene. bistå kontrollutvalgene med at nødvendig kontroll og tilsyn blir satt på dagsorden. ta ansvar for å planlegge kontrollutvalgets møter med innkalling og protokoller iht. kommunelovens saksbehandlingsregler, samt praktisk arrangement av møtene. delta i møtene og koordinere møteaktiviteten med kommunens revisor. håndtere kontrollutvalgenes arkiv

- Vedkommende må beherske både bokmål og nynorsk.

- Det er utarbeidet egen Oppdragsavtale for sekretariatet.

 

Ansatte i kommunene kan ikke være sekretariat for kontrollutvalgene og sekretariatet skal være uavhengig i forhold til administrasjon og revisjon. Med bakgrunn i nevnte ønsker vi å kjøpe tjenesten fra eksterne leverandører eller private aktører, og vi er interesserte å få oversendt et tilbud på utførelsen av tjenesten, med timesats (inklusiv kontorkostnader, internett, reise m.m.), samt CV til den som skal utføre oppdraget.

 

Konkurransegrunnlag og annen informasjon fås ved henvendelse til Reidar Schlytter på e-post:

reidar.schlytter@sor-aurdal.kommune.no eller Finn Helge Lyster på finn.helge.lyster@vestreslidre.kommune.no.

 

Søknad/tilbud sendes de samme innen torsdag 01.03.2018. Ta gjerne kontakt med k-utv lederen i en av kommunene i Valdres. Oversikt over disse finner du på hjemmesiden til Valdreskommunene eller at du tar direkte kontakt med Reidar Schlytter mobil 918 24 688 eller Finn Helge Lyster mobil 920 18 558 for mer informasjon.

 

Velkommen til en spennende utfordring!

Korttid/Heimeteneste

 • 100 % fast stilling for sjukepleiar. 10 års lønsansiennitet ved oppstart
 • 14,91 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker. Fortrinnsvis helsefagarbeidar
 • 15,02 % fast helgestilling med 4 helger på 12 veker. Fortrinnsvis helsefagarbeidar

 

Miljøtenesta

 • 100 % fast stilling for vernepleiar ved Bakkehaugen. 10 års lønsansiennitet ved oppstart
 • Ca 70 % engasjement BPA. Brukarmedverknad ved tilsetting, moglegheit for fast stilling.
 • 76,88 % fast stilling kvilande natt, omrekna til 42,59 lønsprosent ved Bakkehaugen. Fortrinnsvis helsefagarbeidar
 • 13,69 % fast helgestilling ved avlasting, fortrinnsvis helsefagarbeidar
 • 12,83 % fast helgestilling ved Grindatun, fortrinnsvis helsefagarbeidar
 • 50 % vikariat ved Bakkehaugen for helsefagarbeidar frå april 2018
 • 76,88 % vikariat kvilande natt, omrekna til 42,59 lønsprosent ved Bakkehaugen. Fortrinnsvis helsefagarbeidar, med moglegheit for fast tilsetjing.
 • Støttekontaktar

 

Vangsheimen Langtid

 • Tilkallingsvikar på helg ved langtidsavdeling
 • Tilkallingsvikar kjøkken

 

Vang kommune har ledig eit vikariat i ca 100 % stilling ved bufellesskap for einslige mindreårige flyktningar, frå snarast til og med 31.07.18.

Bufellesskapet driftast som ein vanlig heim for 6 bebuarar, og det er viktig med god omsorg og god tilrettelegging for ein aktiv og normal kvardag.

Bufellesskapet disponera eigen bil. Personalet går i turnus med helgejobbing kvar tredje helg, og med kombinert kveldsvakt og kvilande nattevakt.

Me ynskjer at du som søkjar har:

- Utdanning og/eller erfaring innan omsorgsyrke, bufellesskap eller pedagogikk

- Gode samarbeidsevner

- Gode norskkunnskapar

- Relevant praksis

- Førarkort

Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt.

For stillinga:

- Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

- Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.

- Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte:

Leiar Erik Martinsen Dalåker tlf.41 40 97 98

Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/61 sendast elektronisk.

 

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018