Drift og vedlikehald

Vedlikehald av kommunale bygg:

 

Alt vedlikehald av kommunale bygg skal meldast inn og vert leia av Leiar for drift og vedlikehald.

Mindre vedlikehald som brukarar og leigetakar ikkje kan gjera sjølv blir take fortløpande. Større behov for vedlikehald blir take etter ei prioritering av andre naudsynte tiltak.

Når akutte ting oppstår kan leiaren kontaktast på tlf 95 04 50 55 eller teknisk kontor på tlf :                61 36 94 70.

 

Vegvedlikehald:

 

Kommuna har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar. (Fylkeskommunen sørger for fylkesvegar, staten for riksvegar).

Tenesta skal sikre framkommeligheit, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge ein veg viss vær- og føreforhald tilseier at den ikkje kan vera open.

Vintervedlikehald av kommunale vegar er satt ut til eksterne entreprenørar, som har ansvar for drift og vedlikehald. Ved feil/henvendelser skal kommunen kontaktes.

Vang kommune har kontrakt med sju lokale