Detaljregulering Børrelia lll

Hovudutval for utvikling har i møte 09.05.23 vedteke å leggje detaljregulering Børrelia lll(sak 026/23) med planID: 2022002 ut til høyring og offentleg ettersyn jf. pbl. §§ 5-2 og 12-10.

Føremålet med planen er fortetting og omregulering av reguleringsplanane Børrelia 1(2008) og Tenlelie(2010).  

Plankonsulent har laga ein visningsmodell i 3D der ein kan navigere seg rundt i planområdet:

Visningsmodell i 3D

Merknader til planforslaget sendast skriftleg til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller pr. e-post: post@vang.kommune.no. Merkast med saksnr. 22/909. Frist for å koma med merknad er sett til måndag 31.07.23.

Plandokument til høyring:

Saksframlegg høyring Detaljregulering Børrelia lll (L)(451907) (PDF, 948 kB)

1_Plankart_Børrelia_lll_230511 (PDF, 953 kB)

2_Føresegn_Børrelia_lll_090523 (PDF, 199 kB)

3_Planomtale_Børrelia_lll_red (PDF, 3 MB)

4_Merknader_varsel_oppstart (PDF, 11 MB)

4_1_Merknader_varsel_oppstart (PDF, 225 kB)

5_VA_plan_Børrelie_III (PDF, 5 MB)

5_1_VA_kart (PDF, 846 kB)

6_Illustrasjonar_Børrelie_lll (PDF, 5 MB)

7_Sol_skyggeanalyse (PDF, 14 MB)

8_Flaumfarevurdering_Børrelia_22547-01-1 (PDF, 6 MB)

9_Kartlegging_myrdybder_Børrelia_lll (PDF, 918 kB)

10_Helningskart_220327 (PDF, 730 kB)

11_Plan_profil Veger_TC101_109 (PDF, 6 MB)