Melding om vedtak av detaljregulering - Tyin Trafikkareal

Kommunestyret vedtok fylgjande i møte 05.09.2019 i sak 051/19 - detaljregulering Tyin
Trafikkareal (plan-ID: 2016002):

«Kommunestyret støttar seg på rådmannen sine vurderingar av Naturmangfaldlova §7, jf. §§ 8-12, samt Vassforskrifta § 12, og vedtek Detaljregulering Tyin Trafikkareal(plan-ID: 2016002) med tilhøyrande plankart og reguleringsføresegn. Tilhøyrande utbyggingsavtale skal vera signert og bankgaranti oppretta i samsvar
med denne, og driftsplan og utanomhusplan vera godkjent av kommunen før det blir gjeve løyve til tiltak jf. pbl. §§ 1-6 og 20-1».

Kommunen takkar for bidrag i planprosessen. Plankart, føresegn, planomtala, saksframlegg og andre relevante dokument er tilgjengleg i linkane under.

EVENTUELLE KLAGAR
I samsvar med pbl § 12-12 er grunneigarar og andre varsla ved dette brevet, og planvedtaket vart kunngjort i Avisa Valdres 16.04.2020. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova (fvl) § 29 sett til 11.05.2020.

Kommunen opplyser om tilgangen til å be om utsett iverksetjing av vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjord, jf. fvl § 42. Etter at klagefristen er ute, vil vi orientere forslagsstillaren, partar som saka får direkte
konsekvensar for, og regionale myndigheiter om eventuelle innkomne klagar på vedtaket.

ERSTATNING/INNLØYSING
Krav om erstatning etter pbl § 15-2 og krav om innløysing etter den same lova § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjord.

 

Vedlegg: