Høyring - forslag til retningsline for motorferdsel i utmark

Hovudutval for utvikling vedtok i møte 11.10.22 i sak 059/22 å legge "Retningsliner for tildeling av løyver etter motorferdsellova" ut til ei avgrensa høyring. 

Forslag til Retningsline for motorferdsel i utmark (PDF, 362 kB)

Raude soner (PDF, 90 kB)

Kartutsnitt raude soner A3 (PDF, 3 MB)

Kartutsnitt raude soner A0 (PDF, 5 MB)

Høyringsfristen er sett til måndag 7. november og innspel merkast med sak 22/200 og sendast til post@vang.kommune.no.

Retningslina gjeld for motorferdsel i utmark som er søknadspliktig til kommunen jf. motorferdselloven(mfl) § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark(nasjonal forskrift – nf) jf. §§ 5, 5a, 5b og 6. 

Presiserer at denne retningslina ikkje gjeld fastsetting av snøscooterløype til rekreasjonskøyring jf. mfl. § 4 a) og nasjonal forskrift § 4a. 

Føremålet med retningslina er å opplyse om handlingsrommet i lovverket, gje føringar for kva dispensasjonar(løyver) som kan gjevast, sikre likebehandling av søknadar og elles fylgje opp intensjonane i lovverket for motorferdsel i utmark. Retningslina skal bidra til å unngå unødig støy i populære utfartsområde og redusere påverknad på naturmiljø.

Forslag til retningsline blir no lagt ut på ei avgrensa høyring der ein ynskjer innspel til både denne og forslag til "raude soner". 

Spørsmål til saka kan rettast til arealplanleggar Magnus Lajord på tlf. 97541286.