Offentleg høyring/kunngjering

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring og kunngjering i Vang kommune
 

Hovudutval for utvikling vedtok i møte 11.10.22 i sak 059/22 å legge "Retningsliner for tildeling av løyver etter motorferdsellova" ut til ei avgrensa høyring. 

Forslag til Retningsline for motorferdsel i utmark (PDF, 362 kB)

Raude soner (PDF, 90 kB)

Kartutsnitt raude soner A3 (PDF, 3 MB)

Kartutsnitt raude soner A0 (PDF, 5 MB)

Høyringsfristen er sett til måndag 7. november og innspel merkast med sak 22/200 og sendast til post@vang.kommune.no.

I samband med adressering i Vestre Slidre kommune har Språkrådet teke opp namnesak for stadnamna Geiteskallin/Geitskallin, Lomtjernet/Lomtjednet, Svartkoll(en)/Svartkøll(en), Ødestøladn/Ødisstøl og Sonjavarden. Kartverket nyttar samstundes høvet til å reise namnesak for fleire namn som har skrivemåtestatusen «føreslege» i Sentralt stadnamnregister (SSR). Saka vert teken opp for å få avklart og formalisert rett skrivemåte for offentleg bruk.

Kommunestyret vedtok i møte 11. februar 2021 å legge framlegg til "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vang kommune ut til høyring.