Detaljregulering Børrenøse - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval for utvikling vedtok i møte 24.01.20223 å legge Detaljregulering Børrenøse med planID: 2021001 ut til høyring og offentleg ettersyn etter plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Intensjonen er å legge til rette for fleire leiligheitsbygg innanfor planområdet, samt fleire endringar av arealføremål og utnyttingsgrad.

Spørsmål vedrørande planen kan rettast arealplanleggar Magnus Lajord. Merknader til planen må sendast til post@vang.kommune.no innan 21.mars 2023 og merkast med sak 21/574, eller sendast pr. brev til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

I høyringsperioda skal det gjennomførast eit ope møte for å informere om planforslaget.

Saksdokument:

Detaljregulering Børrenøse_Saksframlegg_planforslag til høyring og offentleg høyring (L)(438103) (PDF, 498 kB)

1_Plankart_Børrenøse_A1 (PDF, 396 kB)

2_Planføresegn_Børrenøse_211222 (PDF, 402 kB)

3_Planomtale_Børrenøse (PDF, 719 kB)

4_ROS_analyse_Børrenøse (PDF, 2 MB)

5_Oversikt_innspel og merknader (PDF, 67 kB)

6_Samandrag innspel offentlige etater, lag og foreninger med kommentar (PDF, 114 kB)

7_Samandrag nabomerknader (PDF, 240 kB)

8_Kartoversikt naboar med merknader (PDF, 256 kB)

9_Vedlegg 1 til nabomerknader (PDF, 348 kB)

10_Vedlegg 2 til nabomerknader (PDF, 3 MB)

11_Gjeldande_planføresegn_Børrenøse_2015 (PDF, 365 kB)

12_Gjeldande_plankart_Børrenøse_2015 (PDF, 385 kB)