Varsel om oppstart av planarbeid - Fløgstrøndheisen

Det blir jf. plan- og bygningsloven §12-8 varsla om oppstart av planarbeid for detaljregulering Fløgstrøndheisen. 

Føremålet med planen er å legge til rette for ny skiheis med tilhøyrande nedfartar, rekreasjons- og fritidsområder, samt naudsynt areal til service- og beredskapsanlegg ved botnstasjon. Sjå vedlegg nedanfor for meir utfyllande informasjon.

Merknadar sendast til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål, eller på e-post til judith.aakre@asplanviak.no innan 15.01.2023.

Varsel om planarbeid_Fløgstrøndheisen (PDF, 633 kB)

VarslingskartFløgstrøndheisen_221208 (PDF, 3 MB)

Planinitiativ - Fløgstøndeheisen_Tyin Filefjell (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Fløgstrøndheisen (PDF, 312 kB)