Vedtak av mindre endring av kommunedelplan for Tyinkrysset - 2015003

Hovudutval for utvikling vedtok i møtet 26.04.22 mindre endring av kommunedelplan for Tyinkrysset (planid: 2015003) i sak 025/22. Vedtaket er med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) §11-17.

Vedtaket kan klagast på av eigar av eigedom med rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova §28, jf. Pbl. §1-9.

Klagefrist

Vedtaket kan klagast på av eigar av eigedom med rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova §28, jf. Pbl. §1-9. Rørte grunneigarar er varsla ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Avisa Valdres.  Eventuell klage sendast til post@vang.kommune.no og blir merkt med sak 22/231.

Klagefrist er 3 veker jf. forvaltningslova §29, og frist er sett til 6. juni 2022.

 

Saksframlegg - Mindre endring av kommunedelplan for Tyinkrysset (410161) (PDF, 538 kB)

Planomtale mindre endring 2015003-1 (407026) (PDF, 3 MB)

Merknader til - Kommunedelplan Tyinkrysset - Endring av planen - Gjeld i hovudsak plassering av høgdebasseng Grøvstølen (408343) (PDF, 910 kB)

NVEs innspil - Varsel om oppstart - Endring av kommunedelplan Tyinkrysset - Vang kommune (PDF, 142 kB)

(407548)Statsforvalteren i Innlandet - Merknader til dispensasjonssak - kommunedelplan Tyinkrysset (405085) (PDF, 140 kB)

Kommunedelplan Tyinkrysset - Grøvstølen høgdebasseng - delegert mynde (406700) (PDF, 2 MB)