Vedtak av detaljregulering Klukkargrende bustadområde

Kommunestyret vedtok i møtet 15.10.20 i sak KS-067/20 – detaljregulering Klukkargrende (plan-ID: 2019001). Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området. Kommunen takkar for bidrag i planprosessen.

Saksdokument:

Detaljregulering Klukkargrende - sluttbehandling (L)(351399) (PDF, 830 kB)

1_Klukkargrende_plankart_071020 (PDF, 692 kB)

2_Klukkargrende_bestemmelser_071020 (PDF, 478 kB)

3_Klukkargrende_planbeskrivelse_071020 (PDF, 7 MB)

4_Klukkargrende_KU_280420 (PDF, 5 MB)

5_Klukkargrende_ROSanalyse_060420 (PDF, 74 kB)

6_Klukkargrende_VA_Plan_030420 (PDF, 4 MB)

7_Oppmoding om trekk av motsegn_brev_FM_090920 (PDF, 829 kB)

8_FylkesmanneniInnlandet_trekk av motsegn_071020 (PDF, 69 kB)

9_Detaljregulering Klukkargrende bustadområde - høyring og offentleg ettersyn (L)(322219) (PDF, 697 kB)

 

Eventuelle klagar

I samsvar med pbl. § 12-12 er grunneigarar og andre varsla og planvedtaket vart kunngjort i Avisa Valdres 07.11.20. Fristen for å klage på vedtaket etter forvaltningslova (fvl) §§ 28 og 29 er sett til 03.12.20.

Kommunen opplyser om tilgangen til å be om utsett iverksetjing av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjord, jf. fvl § 42.

Etter at klagefristen er ute vil kommunen orientere forslagsstiller, partar som saka får direkte konsekvensar for og regionale- og statlege myndigheiter om eventuelle innkomne klagar på vedtaket.

Erstatning/innløysing

Krav om erstatning etter pbl. § 15-2 og krav om innløysing etter same lov § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.