Dispensasjonar

Dispensasjon er et verktøy i plan- og bygningsloven som skal muliggjere at tiltak kan gjennomføres sjølv om dei er i strid med gjeldande plan for området.

Det kan gis dispensasjon frå både vedtatte reguleringsplanar og fra kommuneplan. Det skal ikkje vere lett å få dispensasjon, og det er eit krav at det skal foreligge ein overvekt av momenter som taler for at dispensasjon skal gis før den kan innvilges.

Dispensasjon er regulert i plan- og bygningsloven kap. 19
 

Unntak

I områder kor det er ein reguleringsplan som regulerer arealbruken, vil dei fleste dispensasjonar handle om å gjøre unntak fra bestemmingar som er gitt i plan. Dette kan for eksempel dreie seg om høgde/ størrelse på bygg eller bruk av bygg til andre formål enn det dei er godkjent som (for eksempel å bruke hytta som fast bolig).

Endring av arealbruk

Utenfor regulerte områder, det vil si i områder som kun er omfattet av overordna planar (kommuneplan, kommunedelplan), så kan dispensasjon også omfatte endring av arealbruk. Vil man for eksempel utvide eller opprette ei boligtomt på det som er landbruksareal (eks. skog), så må ein ha dispensasjon til dette etter plan- og bygningsloven §19-2.

I regulerte områder er ei slik endring av arealbruk ei sak som må vurderes som ein søknad om endring av reguleringsplan. Ei slik endring vil følge vanleg planprosess. Er det snakk om mindre justeringar, kan dette i visse tilfelle løysast som ei mindre endring av reguleringsplan.
Dispensasjonssaker må i følge plan- og bygningsloven som hovudregel ut på høyring. Høringspartane vil da være direkte berørte partar (naboer etc.), samt statlige og fylkeskommunale myndigheiter dersom deres forvaltningsområde blir berørt. Dersom man på forhånd har varsla naboene om tiltaket som krever dispensasjon i form av eit nabovarsel, og statlige og fylkeskommunale myndigheter sine ansvarsområde ikke berøres, så kan man under visse forutsetninger unngå høyringsrunde.

Behandlingsfrist

Søknadar om dispensasjon har ei saksbehandlingsfrist på 12 veker pluss den tida saken eventuelt er på høyring. Dette betyr at ein bør planlegge i god tid før ein skal iverksette et tiltak dersom man er avhengig av ei dispensasjonstillatelse.
Søknadar om dispensasjon fremmes skriftlig i form av brev til kommunen. I søknaden bør man beskrive tiltaket så presist som mulig, og sende med nødvendige vedlegg som byggeteikningar, situasjonskart osb.
 

Kontaktinfo

Magnus Lajord
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 61 36 94 84

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres