Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sine overordna styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursane. Den definerer visjon og verdiar, samt langsiktige mål og strategiar.
I kommuneplanen inngår ein samfunnsdel og ein arealdel.Kommuneplanen sin samfunnsdel (2015-2027)

Kommuneplanen si samfunnsdel (PDF, 449 kB) er retningsgivande og legg føringar for kommunen si samla utvikling i eit langsiktig perspektiv. Her definerer politikarene kva for mål dei har for utvilinga av lokalsamfunnet, samt kva for retningsliner dei vil at kommunen sin organisasjon skal arbeide etter for å nå måla.

Kommuneplanen sin arealdel (2015-2027)

Kommuneplanen består av Føresegner og retningslinjer - 12.02.2015 (PDF, 2 MB)​​​​​ og kartgrunnlag

Kommuneplanen sin arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planar og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Kommuneplanen sin arealdel og bestemmingar er rettsleg bindande for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommunedelplanar
Ein kommunedelplan er ein plan for eit areal eller tema/verksemdområde. Tematiske kommunedelplanar skal angi mål og strategiar bygget på dei langsiktige måla angitt i kommuneplanen. Slike planar skal ha ein handlingsdel som rulleres årleg. Kommunedelplanar for areal har samme juridiske virkning som kommuneplanens arealdel. Kommunedelplanar i Vang finn du i kartgrunnlaget
 

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres