Salsløyve for alkohol

Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikk  må du søke kommunen om løyve til sal av alkoholhaldig drikk.  Salsløyve gjeld for drikke med høgst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikkje få salsløyve.

Løyve gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalet. I søknadsskjemaet må du gi opplysninger om staden, om eigarforholdet og om kven som skal være styrar og nestansvarleg.. 

Alle søknadene behandles etter alkoholloven.

Krav til søker:

Løyvesøkar og personar med vesentleg innverknad på verksemnda må ha utvist  uklanderleg vandel. For kvart løyve skal det peikast ut ein styrar med nestansvarleg.  Begge må ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova.  Dei må vere over 20 år, arbeide i verksemnda og oppfylle krava som alkohollova stiller.

Vedlegg til søknaden:

  • Firmaattest
  • Skatteattest
  • Planteikningar over arealet og funksjonane i lokalet
  • Leiekontrakt,
  • Dokumentasjon på at styrar og nestansvarleg har bestått kunnskapsprøve for salsløyve

Du plikter å melde frå til kommunen dersom det skjer endringer i løyveperioda, som for eksempel:
- skifte av styrer og nestansvarleg
- endring av driftskonsept
- endring av eigarforhold

Kommunen kan då enten godkjenne endringane eller kreve at du søker om ny salsløyve.