Private avløpsanlegg

Før etablering av nye, eller vesentleg endring av eldre avløpsanlegg, må du søke om utsleppsløyve.

Korleis velje rett løysing?

Grunnforhold på eigedomen, avstand til vasskjelde og ulike brukarinteresser (badeplassar, rekreasjonsområde  esv.) bestemmer kva  avløpsløysning som bør veljast, og kvar avløpsanlegget kan plasserast. Avløpsanlegget og utsleppet må ikkje bli til ulempe for omgjevnadane. Du må kontakte eit fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkingar, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utsleppsløyve.

Informasjon om ulike avløpsanlegg og kostnadsvurdering: avlop.no

Krav til ulike typar avløpsanlegg og regelverk

Alle anlegg skal prosjekterast etter gjeldande forskrifter, NS-standardar og VA-miljøblad, og avvik frå desse skal skildrast.

Søknad og informasjon om sakshandsaminga

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan setjast i gang skal det ligge føre:

 • Godkjend søknad om utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta.
 • Godkjend byggesøknad etter plan- og bygningsloven.

Eigar må få bistand frå nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utsleppsløyve. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire veker svarfrist. Søknad om utsleppsløyve har inntil seks veker sakshandsamingstid. Søknaden vil ikkje bli handsama før komplett søknad med tilhøyrande vedlegg er motteke hjå oss.

Søknadsskjema for utsleppsløyve

Komplett søknad sender gjennom eDialog eller i vanleg post.

Send søknad elektronisk: eDialog

Merk søknaden med gards- og bruksnummer.

Vedlegg til søknaden

Om anlegget

Det planlagde anlegget skildrast så detaljert som mogleg. Dersom det gjeld infiltrasjonsanlegg/sandfilteranlegg eller liknande, skal målsett grøfteprofil med jordprofil og djupne til fast grunn (lite vanngjennomtrengelegheit) og/eller grunnvatn inngå.

Plassering av avløpsanlegg på kart bør inkludere:

 • bygningar, eigedomsgrenser og adkomstveg (vinterbrøyta?)
 • målestokk på kartet (1:5000 til 1:1000) samt nord N↑ pil.
 • gards- og bruksnummer på den aktuelle eigendommen

Vidare markerast fyljande dersom det er aktuelt for det omsøkte reinseanlegget:

 • Lokalisering av slamavskiljar
 • tett tank
 • tømeplass
 • kummar (pumpekum, fordelingskum, inspeksjonskum, prøvetakingskum)
 • minireinseanlegg
 • infiltrasjonsareal
 • brønnar (spesifiser type)
 • eventuelle vesentlege avstandar

Dokumentasjon av grunnforhold

Krevjast ved søknad om løyve til etablering av infiltrasjonsanlegg/sandfilteranlegg. Denne dokumentasjonen skal utarbeidast av nøytral fagkyndig med nødvendig kompetanse for denne typen grunnundersøkingar.

Dokumentasjonen skal innehalde:

 • Jordprofil og jordanalyse for kvart prøvepunkt
 • Jordanalyse og kornfordelingsanalyse inkludert siktekurver, sorteringsgrad, middelkornstorleik for aktuelle prøvepunkt, utrekning av nødvendig infiltrasjonsareal
 • Eventuelt infiltrasjonstest
 • Beskriving  av lausmassane sin hydrauliske kapasitet og om dei er eigna som reinsemedium, og vurdering av risiko for forureining (brønnar, badeplass, rekreasjonsområde, vegrøft)
 • Beskriving av terrenget i området, helningsgrad og –retning, vurdering av hydrogeologiske forhold som strøymingsretning for infiltrerte vassmasser, fjellformasjonar i grunnen, avstand til grunnvatn, osv.
 • Teikning i kart av strøymingsretning for infiltrert vatn i grunnen merka med piler, helningsretning og –grad i terreng, registrert fjell i dagen, nummererte undersøkte lokaliteter, osv.
 • Skildring av korleis anlegget skal støtbelastast (alle anlegg med fleire enn to grøfter/infiltrasjonsrør må støtbelastast), utforming og plassering av peilerør som blir brukt for å kontrollere om det står vatn i fordelingslaget
 • Beskriving av kva som er nødvendig av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker driftav det prosjekterte anlegget

Oversikt over interesser som blir berørt

For eksempel vassforsyning, brønnar, jordvatning, næringsverksemd, bading, rekreasjon osv.). Dokumentet bør og innehalde ein tekst med skildring av tiltak for å motverke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.

Kopi av signerte avtaler

Til dømes avtaler om løyve til tilkobling til annan eigedom sin utsleppsleidning, eller føring av avløpsleidning over annan eigedom. Slike avtaler bør innehalde ei fordeling av ansvar for vedlikehald og reparasjonar på felles anlegg. Vang kommune vil tilrår at slike avtaler blir tinglyst. Dette kan og vere avtaler om tilsyn og vedlikehald på avløpsrenseanlegg.

NB! Ved søknad om etablering av minirenseanlegg er det krav om dokumentasjon for inngått sørvisavtale for renseanlegget.

Kvittering på varsling av naboar

Etablering av avløpsrenseanlegg skal i samsvar med forurensningsforskriftens § 12-4, 2. ledd nabovarslast med ein svarfrist på 4 veker (ikkje 2 veker som det er etter plan- og bygningslova). Søknaden vil ikkje bli behandla av kommunen før fristen for å kome med merknader er gått ut.

Ettersending av vedlegg

Dersom du ønskjer å ettersende eventuelle vedlegg må du merke dei med gards- og bruksnummer.

Ettersending av vedlegg kan gjerast gjennom eDialog eller per post.

Opningstider

Måndag–fredag
08:30–15:30

Påska 2024:
Måndag 08:30–15:30
Tysdag 08:30–15:30
Onsdag 08:30–12:00
 

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres