Privat vassforsyning

Enkeltvassforsyning (system som leverer drikkevatn til kun en enkelt bolig eller fritidsbolig):

 

Er du eigar av en enkeltvassforsyning er du sjølve ansvarlig for at drikkevatnet er helsemessig  trygt, klart og utan fremtredande lukt, smak og farge. Vang kommune har avtale med Valdreslab AS kor du kan få sendt inn vassprøver. Prøveflasker kan hentas på kommunehuset i Vang. Prøveflaska  kan så leveras på kommunehuset til avtalt tid, eller direkte til Valdreslab AS etter avtale.

Telefon Valdreslab: 61 34 16 20

For vurdering av prøveresultata anbefaler vi å ta utgangspunkt grenseverdiane i drikkevannsforskriften.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868/%C2%A721#KAPITTEL_1

 

Vassforsyningssystem (system som ikkje er enkeltvassforsyning):

 

Nye vassforsyningssystem skal registreras før byggestart, dette kan utløyse krav om plangodkjenning i samsvar med drikkevassforskrifta § 18

Fyljande opplysningar skal registreras:

a)    vassforsyningssystemets namn

b)   vassverkseigars namn og adresse

c)    vassforsyningssystemets organisasjonsnummer i samsvar med enhetsregisterloven, eller fødselsdatoen til vassverkseigaren dersom vassforsyningssystemet ikkje har et organisasjonsnummer

d)   mengde vatn vassforsyningssystemet er dimensjonert for å produsere og antal abonnentar

e)   type vasskjelde

f)    koordinatene til inntakspunkt i alle råvasskjelde, inkludert brønnar, som inngår i vassforsyningssystemet og

g)    type vassbehandling som nyttes.

Vassverkseigaren skal sikre at de registrerte opplysningane er oppdaterte. Endringar i fjerde ledd bokstav d kan utløyse krav om plangodkjenning i samsvar med § 18.

Vassverkseigaren skal registrere vassforsyningssystemet på skjema fastsatt av Mattilsynet.

Ta kontakt med mattilsynet på telefon: 22 40 00 00 eller epost: postmottak@mattilsynet.no

Opningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres