Skogskjøtsel/ kultur

Skogskjøtsel er tiltak som skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte fremtidas utfordringer, samtidig som skogens flersidige funksjoner og skogens miljøverdier ivaretas.

Tiltak til skogskjøtsel:

-Markberedning
-  Planting
- Ungskogpleie
- Tynning
- Gjødsling

Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet sine heimsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/foryngelse-skjotsel-og-hogst/foryngelse-av-skog