Skal du hogge?

Som skogeigar kva gjer eg?

 

 • Ikkje la nokon hogge i skogen din utan skriftleg kontrakt! Det kan lett bli usemje. Då er det oftest du som skogeier som taper.

 

 • Viktige spørsmål og avklaringar du bør finne svar på før signering av kontrakt om hogst:

 

 • Er skogen hogstmoden, dvs. utvokst?

 

 • Kva er dei økonomiske konsekvensar av å hogge nå, kontra å vente noen år?

 

 • Avklar eventuelle vegbehov og molegheiter for tilskott til skogsveg så tidleg som mogeleg før hogst.

 

 • Om du har skogbruksplan med hogstforslag så bruk den.

 

 • Ta kontakt med minst to kjøperar av tømmer for pristilbud. Det er ofte store prisvariasjoner.

 

 • Søk nøytral faghjelp for vurdering av bl.a. hogstmodenhet, vegløysningar og pristilbod om du er i tvil.

 

 • Følg med på hogsten undervegs, og få melding frå entreprenøren i god tid før hogsten er ferdig, slik at du kan sjekke at oppdraget er/blir utført i henhold til kontrakt.

 

 • For å ha betre kontroll på måling av volum som går ut av skogen, kan du be om at det dagleg blir take utskrift frå hogstmaskine si database.

 

 • Sjekk nøye virkesavrekninga (oppgjørspapir) for å for-sikre deg om at alt er kome med, at prisar,kostnadar og skogfondstrekk mv. er som avtalt.

 

 • Kontakt skogbruksledere i Viken skog eller Nortømmer som kan hjelpe deg med avvirkning av skog og skogkultur.

 

Stammespråk

Her er nokre nyttige ord og uttrykk å kunne når ein talar om skogen:

 

 • Avvirkning= Hogst av tømmer.
 • Bonitet = Hvor fort vokser trærne? 14 er dårlig, 23 er bra. G står for gran
 • og F står for furu.
 • Drift= Ein organisert tømmerhogst i eit avgrensa område.
 • Foryngelse = Å få det til å vekse ny skog der ein har hogd.
 • Planting, såing eller ”naturleg foryngelse” (å la trea gjere det sjølv).
 • Hogstklasse= Kor gamal er skogen?
  • I=Snau hogstflate,
  • II=nettopp planta,
  • III=yngre produksjonsskog: baby til fjortis,
  • IV=eldre produksjonsskog: vaksen,
  • V=hogstmoden skog: på gamlehjemmet.
 • Lunne = Ein haug med tømmer, sortert etter kva den skal brukast til.
 • MIS = Miljøkartlegging i skog. Kartlegging av biologiske verdier.
 • MIS-figur = Et biologisk viktig område (død ved, rik bakke) minst 2 mål.
 • Proveniens= Kvar er treet tilpassa å vekse? Sør/Nord, høyt til fjells/i lav-landet.
 • Skogbrukssjef/ rådgjevar/fagansvarleg skog = kommunalt ansatt som forvaltar lovverk som har med skogbruket å gjera.