Tilskotsordning bustadbygging

Vang kommune vedtak i sak KS-049/22 ei kommunal tilskotsordning for bustadbygging. Vedtaket finn du her.

Tilskotsordninga består av følgande punkt:

  1. Kompensasjon for bygging av einebustad i Vang kommune på kr. 250.000,- i tidsrommet 1. juli 2022 til 31. desember 2023. · Tilsegn om kompensasjon blir gjeve ved igangsettingsløyve · Utbetaling av kompensasjonsbeløp blir gjeve ved utsteding av ferdigattest.
  2. Bygging med utleigedel med kr. 50.000,- i tidsrommet 1. juli 2022 til 31. desember 2023. · Tilsegn om kompensasjon blir gjeve ved igangsettingsløyve · Utbetaling av kompensasjonsbeløp blir gjeve ved utsteding av ferdigattest.
  3. Kompensasjon for bygging av bustader med fleire einingar på kr. 200.000,- pr. eining i tidsrommet 1. juli 2022 til 31. desember 2023. · Tilsegn om kompensasjon blir gjeve ved igangsettingsløyve · Utbetaling av kompensasjonsbeløp blir gjeve ved utsteding av ferdigattest.
  4. Tomter i Føsselie som er seldt innan 31. desember 2022 rabattars med 50%. Kontrakt må vere signert innan 31.desember 2022.
  5. Kommunestyret løyver inntil 2.000.000 kr frå post 1470.315.410, finansiert frå næringsfondet, til denne ordninga i 2022.
  6. For unge etablerarar t.o.m. 35 år gis ekstraordinær kompensasjon på kr. 100.000 for bygging av enebolig med livsløpsstandard.
  7. Eksisterande ordning for tilskott til bustadbygging K-37/97 Reglar for tilskott til bustadbygging opphevast.
  8. Ny kompensasjonsordning skal væra på plass før ordningen i punkta ovanfor opphøyrer

For spørsmål til ordninga ta kontakt med lanbruk-teknisk etat.