Tilskotsordning bustadbygging

Vang kommune vedtok i sak KS-049/22 ei kommunal tilskotsordning for bustadbygging.

Lenke til vedtak i kommunestyret

Tilskotsordninga består av følgande punkt:

  1. Kompensasjon for bygging av einebustad i Vang kommune på kr. 250.000,- i tidsrommet 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Tilsegn om kompensasjon blir gjeve ved igangsettingsløyve. Utbetaling av kompensasjonsbeløp blir gjeve ved utsteding av ferdigattest.
  2. Bygging med utleigedel med kr. 50.000,- i tidsrommet 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Tilsegn om kompensasjon blir gjeve ved igangsettingsløyve. Utbetaling av kompensasjonsbeløp blir gjeve ved utsteding av ferdigattest.
  3. Kompensasjon for bygging av bustader med fleire einingar på kr. 200.000,- pr. eining i tidsrommet 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Tilsegn om kompensasjon blir gjeve ved igangsettingsløyve. Utbetaling av kompensasjonsbeløp blir gjeve ved utsteding av ferdigattest.
  4. Tomter i Føsselie som er seldt innan 31. desember 2022 rabattars med 50%. Kontrakt må vere signert innan 31.desember 2023.
  5. Kommunestyret løyver inntil 2.000.000 kr frå post 1470.315.410, finansiert frå næringsfondet, til denne ordninga i 2022.
  6. For unge etablerarar t.o.m. 35 år gis ekstraordinær kompensasjon på kr. 100.000 for bygging av einebustad med livsløpsstandard.
  7. Eksisterande ordning for tilskott til bustadbygging K-37/97 Reglar for tilskott til bustadbygging opphevast.
  8. Ny kompensasjonsordning skal væra på plass før ordningen i punkta ovanfor opphøyrer

For spørsmål til ordninga ta kontakt med landbruk-teknisk etat.