Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet har innført begrepet "pakkeforløp" som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkelsar og behandlingar for bestemte diagnoser. Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Pakkeforløp skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukarar.
Dei skal sikre samhandling mellom brukar, ev. pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Dei fyrste pakkeforløpa som skal nyttast er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Spiseforstyrrelser hos barn og unge
  • Tvangslidelser (OCD)

Forløpskoordinator for pakkeforløp innan psykisk helse og rus når du ved å ringe; 90 36 25 07 (Leder psykisk helseteneste)

Nyttige linkar:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse