Formannskapets innstilling til økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022 blir med dette offentleggjort.

I henhald til kommuneloven § 14-3 skal innstilling til økonomiplan og årsbudsjett bli offentliggjort minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan den 16. desember 2021.

Økonomiplan 2022-2025 finn du her

 

Formannskapet sin innstilling til kommunestyret :

1. Kommunestyret vedtek årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med rammevedtak på etatsnivå og investeringsbudsjett i sin heilheit. Kommunestyret legg til grunn gebyrregulativ for 2022 og at sjølvkostområde innan vatn og avløp skal ha 100% dekning.

2. Kommunestyret vedtek ei låneramme for 2022 på 61.423.000 kr derav 500.000 kr i startlån i Husbanken.

3. Det skal skrivast ut eigedomsskatt i høve til eigedomsskattelova § 3 c. Eigedomsskatten skal vera 7 promille av takstverdet, jf. § 11 fyrste avsnitt. Vang kommune brukar overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 og vil følgelig skrive ut skatt på dei skatteobjekt som høyrde til under verk og bruk til og med skatteåret 2024.

Investeringsplan:

  • Endre «Klukkarhaugen…» til «Sentrumsutvikling»
  • Presisere Fredheim bhg

Hovudutvalet for levekår ber administrasjonen å innarbeide i budsjett 2022 ei vidareføring av 50% prosjektstilling i Leirskuleprosjektet fram til 1. juli 2022