Melding om vedtak - Detaljregulering for Bygdin

illustrasjonsbilete - Klikk for stort bilete

Kommunestyret vedtok i møtet 09.11.2023 detaljregulering for Bygdin (plan-ID 2019003). 

Saksdokument

Plankart, reguleringsføresegn og planomtala slik dei vart vedtekne, saksframlegg med vedtak og protokoll og andre sentrale saksdokument er tilgjengelige på arealplaner.no

 

Klageadgang

Fristen for å klage på vedtaket er 3 veker, jamfør forvaltningslova (fvl) §§ 28 og 29.

Kommunen opplyser om tilgangen til å be om utsett iverksetjing av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. fvl § 42.

Etter at klagefristen er ute vil kommunen orientere forslagsstiller, partar som saka får direkte konsekvensar for og regionale- og statlege myndigheiter om eventuelle innkomne klagar på vedtaket.

Klage skal sendast til post@vang.kommune.no, eventuelt per post til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.