Råd

Hausten 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsval. Det skal veljast nye styre, råd og utval for valperioden 2023-2027. Alle kommunar og fylkeskommunar skal etter kommunelova § 5-2 opprette råd for menneske med nedsett funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd eller anna medverkingsorgan for ungdom.

Etter kommunelova § 5-12 har relevante interesseorganisasjonar rett til å kome med framlegg om medlemmane i desse tre råda. Kommunen ønskjer tilbakemelding frå interesseorganisasjonar om aktuelle kandidatar til råd for menneske med nedsett funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd.

Før ein organisasjon foreslår ein kandidat, bør organisasjonen gje vedkomande tilstrekkelig informasjon om kva vervet som rådsmedlem inneber og vere trygg på at vedkomande er motivert for oppgåva.

Namn, adresse og telefonnummer på aktuelle kandidatar kan sendast til post@vang.kommune.no v/valnemnda. Vi ønskjer tilbakemelding innan 1 oktober.