Råd

Alle kommunar og fylkeskommunar skal etter kommunelova § 5-12 opprette råd for menneske med nedsett funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd.

Dei reglane i kommunelova som gjeld for folkevalde organ, gjeld også for råda. Det inneber blant anna at råda må følgje saksbehandlingsreglane i kommunelova kapittel 11. Medlemmene av råda blir rekna som folkevalde og har same rettar og pliktar som medlemmene av folkevalde organ (kommunelova kapittel 8).

Råda er rådgjevande organ for kommunen og har rett til å uttala seg i saker som gjeld høvesvis eldre, personar med funksjonsnedsetting og ungdom.

Alle kommunar skal ha eit reglement for medverkingsråda. Reglementet skal fastsette organets verkeområde og eventuelle vedtaksmynde, tidsperioden organet er oppretta for og eventuelle andre sentrale føresegner om organets verksemd (kommunelova § 5-13).

Forskrift for kommunale og fylkeskommunale råd.