Kontrollutval

Kontrollutvalet skal føre fortløpande kontroll med forvaltninga i kommunen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalet sine oppgåver og roller er definert i kommuneloven og i forskrift om kontrollutval og revisjon. 

Kontrollutvalet skal ikkje overprøve politiske prioriteringar.

Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan og kan ikkje handsame klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.

Kontrollutvalet kan likevel med bakgrunn i konkrete saker, på eige initiativ eller oppfordring frå innbyggarar, vurdere om det er behov for å handsame ei sak i utvalet. Kontrollutvalet set difor pris på innspel frå innbyggarane i kommunen.

Kontrollutvalet 2023-2027

  • Erlend Eggen (leiar)
  • Tor Jørstad (nestleiar)
  • Bjørg Marie Hermundstad
  • Kjell Gudmund Svien
  • Bente Dalåker
  • Toril Gulbrandsen (vara)
  • Sander Eltun (vara)
  • Elin R. Haugen (vara)
  • Björn Nylander (vara)
  • Odd Vidme (vara)

Kontaktinfo

Anne-Marte Før
Sekretær for kontrollutvalet
E-post