Offentleglova

Offentleglova handlar om retten til å få sjå dokument i offentleg forvalting. Hovudregelen er at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og andre register. Lova inneheld definisjonar på kva som reknast som eit dokument og når eit dokument skal vere offentleg tilgjengeleg. 

Lovdata: Offentleglova