Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit tilbod for barn frå 1. til 4. klasse, og for barn med særskilte behov på 1.-7. klasse. SFO skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO-tilbodet er før og etter skuletid i skuleåret og i inntil 6 veker av skulen sine feriar.
Gjeldande vedtekter har krav om minst fire påmelde barn for at det blir eit SFO-tilbod.

 

Betalingssatsar SFO for skuleåret 2022-2023

Betalingssatsar SFO for skuleåret 2022-2023
Opphaldstid 2022 Sats pr. mnd
Over 12 timar pr. veke kr. 1675
F.o.m 7 timar t.o.m 12 t pr. veke kr. 1400
Under 7 timar pr. veke kr. 1125
Enkeltdagar, pr. time runda opp til heile timar kr. 90 pr. time
Frå 2022-23: 1.klassingar får gratis SFO-plass inntil 12 timar pr. veke kr. 0
I skulen sine feriar kr.1675 pr. veke

For elevar på 1.- 4. årstrinn kan det søkast om redusert foreldrebetaling dersom betaling for SFO plass vil utgjere meir enn 6 % av inntektene til hushaldet.

Frå skulestart august 2022 er det 12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn. Forskrift til
opplæringslova omtalar ordninga: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-13-1014 

For elevar med særskilde behov på 5.-7.årstrinn er det moglegheit for gratis SFO-plass.

SFO skuleåret 2023-2024

SFO skuleåret 2023-2024
Opphaldstid Sats
SFO-plass i skuleåret (aktuelle dagar registrerast i Visma Flyt Skole): Gratis
SFO-enkeltdag i skuleåret Gratis
SFO-plass, 1,5 dag i ferieveke, 1. og 2. klasse Gratis
SFO-plass i ferieveke, 1. og 2.klasse, pr. 21.8.2023 (12 t gratis): Kr 1172,- pr. veke
SFO-plass i ferieveker, 3. og 4. klasse, pr. 21.8.2023 Kr 1675,- pr ferieveke

Ved oppseiing av SFO-plass i ferie som er bestilt ved bindande påmelding, blir plassen fakturert uavhengig av bruk                                     

Kontaktinfo

Skulefritidsordning (SFO)
Telefon 91 61 27 89
Ola Erik Heen Moe
Rektor
E-post
Mobil 91 16 17 41
Agata Gniewek Bøe
Inspektør
E-post
Mobil 93 25 32 90
Solveig Rønneberg
E-post
Telefon 90 84 07 92

Opningstider

 SFO

Før skulen:
frå kl. 07.15 fram til skulestart kl. 09.00
Etter skulen:
til kl. 16.30

Adresse

Vang barne- og ungdomsskule
Tyinvegen 5035
2975 Vang i Valdres
905 72 136