Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit tilbod for barn frå 1. til 4. klasse, og for barn med særskilte behov på 1.-7. klasse. SFO skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO-tilbodet er før og etter skuletid i skuleåret og i inntil 6 veker av skulen sine feriar.
Gjeldande vedtekter har krav om minst fire påmelde barn for at det blir eit SFO-tilbod.

Betalingssatsar SFO
Opphaldstid 2022 Sats pr. mnd
Over 12 timar pr. veke kr. 1675
F.o.m 7 timar t.o.m 12 t pr. veke kr. 1400
Under 7 timar pr. veke kr. 1125
Enkeltdagar, pr. time runda opp til heile timar kr. 90 pr. time
Frå 2022-23: 1.klassingar får gratis SFO-plass inntil 12 timar pr. veke kr. 0
I skulen sine feriar kr.1675 pr. veke

 For elevar på 1.- 4. årstrinn kan det søkast om redusert foreldrebetaling dersom betaling for SFO-plass vil utgjere meir enn 6 % av inntektene til hushaldet. 

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn. Ny forskrift i tråd med den nye ordninga er no på høyring, og skal etter planen fastsettjast til sommaren. Ordninga skal gjelde frå skuleåret 2022/2023. Noko meir detaljar om ordninga og moglegheit for å gi innspel til ordninga finn du i høyringsnotat her: 

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/2130

For elevar med særskilde behov på 5.-7.årstrinn er det moglegheit for gratis SFO-plass. 

Kontaktinfo

Skulefritidsordning (SFO)
Telefon 916 12 789
Ola Erik Heen Moe
Rektor
E-post
Telefon 61 36 94 31
Mobil 911 61 741
Agata Gniewek Bøe
Inspektør
E-post
Telefon 61 36 94 32
Mobil 932 53 290
Solveig Rønneberg
E-post
Telefon 61 36 94 21
Mobil 992 46 417

Åpningstider

 SFO

Før skulen:
frå kl. 07.15 fram til skulestart kl. 09.00
Etter skulen:
til kl. 16.30

Adresse

Vang barne- og ungdomsskule
Tyinvegen 5035
2975 Vang i Valdres
61 36 94 30