Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit tilbod for barn frå 1. til 4. klasse, og for barn med særskilte behov på 1.-7. klasse. SFO skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO-tilbodet er før og etter skuletid i skuleåret og i inntil 6 veker av skulen sine feriar.
Gjeldande vedtekter har krav om minst fire påmelde barn for at det blir eit SFO-tilbod.

Betalingssatsar SFO
Opphaldstid 2022 Sats pr. mnd
Over 12 timar pr. veke kr. 1675
F.o.m 7 timar t.o.m 12 t pr. veke kr. 1400
Under 7 timar pr. veke kr. 1125
Enkeltdagar, pr. time runda opp til heile timar kr. 90 pr. time
Frå 2022-23: 1.klassingar får gratis SFO-plass inntil 12 timar pr. veke kr. 0
I skulen sine feriar kr.1675 pr. veke

 For elevar på 1.- 4. årstrinn kan det søkast om redusert foreldrebetaling dersom betaling for SFO-plass vil utgjere meir enn 6 % av inntektene til hushaldet. 

Frå skulestart august 2022 er det 12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn. Forskrift til opplæringslova omtalar ordninga: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-13-1014

For elevar med særskilde behov på 5.-7.årstrinn er det moglegheit for gratis SFO-plass. 

Kontaktinfo

Skulefritidsordning (SFO)
Telefon +47 91 61 27 89
Ola Erik Heen Moe
Rektor
E-post
Agata Gniewek Bøe
Inspektør
E-post
Solveig Rønneberg
E-post
Telefon +47 90 84 07 92

Åpningstider

 SFO

Før skulen:
frå kl. 07.15 fram til skulestart kl. 09.00
Etter skulen:
til kl. 16.30

Adresse

Vang barne- og ungdomsskule
Tyinvegen 5035
2975 Vang i Valdres
905 72 136