Kyrkja i Vang

Kyrkjekontoret på Klokkarhaugen

Dagleg leiar for Kyrkjeleg fellesråd er Silje Hammerstad.
Kontortid: måndag - torsdag kl 09.00 - 15.00

Prestekontoret i Drengestøga

Sokneprest i Vang er Ingebjørg Vik Laugaland.
Kontortid: Tysdag - fredag kl 09.00 - 15.00
Presten kan vere ute i oppdrag, prøv att seinare om ho ikkje er inne.

Kyrkjer i Vang

Vang kyrkje

vart innvigd 9.april 1840 og er orientert i nord-sør-retning, mot det vanlege aust-vest. Naturleg nok vart det vanskeleg å feire 100-årsjubileet på rette dagen i 1940. Kyrkja vart etter kvart skakk av vinden og halla sørover. ”Einhendingen” (Knut Murar’n) benka den oppatt. Kyrkja var opphavleg måla raud. Vang stavkyrkje stod på tvers rett framfor inngangen til kyrkja, og måtte vekk. Det skapte bygdestrid.
Kyrkja har ei katekismetavle frå 1620 som sto i stavkyrkja. Preikestolen er laga av Aslag på Hauge. I 2012 fekk kyrkja tilbake ei samling av trefigurar; apostlane og Jesus, som skal ha vore i Vang stavkyrkje då den sto her.
Prestane Snitler og Fürwald er gravlagt ved veggen på sørsida av kyrkja.

Øye kyrkje

er ei langkyrkje i lafta tømmer som vart bygd i 1747, og fekk ein fin plass på Øyebakka. Kyrkja avløyste den gamle stavkyrkja som sto nede ved Vangsmjøsa. I kyrkja står det fine kunstverket ”Kristus i Getsemane”, som vart kjøpt inn til St.Tomaskyrkja på 1920-talet i påvente av ny kyrkje der. Då den gamle St.Tomaskyrkja skulle rivast, vart fleire ting plassert i Øye kyrkje, og nokre av tinga vart att i Øye etter at den nye St.Tomaskyrkja vart reist.
Altertavla er laga av Tomas Tomasson Tørstad omkring 1800, og måla i 1837 av Gullik Hovda. Han har og måla preikestolen, som er ombygd av ein eldre preikestol i 1839.

Heensåsen kyrkje

vart innvigd 17. september 1902, og er den yngste av soknekyrkjene i Vang. Den ligg høgt og fint til i eit midtpunkt i krinsane i soknet. Austsida hadde ein håplaust lang veg til kyrkja i hovudsoknet. Knut Gudmundsen Nordsveen kjempa for å få Vang stavkyrkje over på austsida då den skulle rivast, men han mislykkast. Difor vart det planlagt ny kyrkje på Heensåsen og innsamla pengar i lang tid, m.a. med basarar. Dronning Sofia av Noreg/Sverige sende sølvskeier og broderte ting til gevinstar til basarane. Ei av skeiene heng i våpenhuset.
Altartavla er teikna av arkitekt John Meyer, og laga av Torstein i Verpile og Ola G Gjevre. Krusifikset er sett på seinare og laga av Endre O. Lien.
Både preikestolen og altartavla vart måla 1. gong av Andris og Kristoffer Bakken, og av Ola S Ødegård i 1977 då kyrkja vart pussa opp.

Høre kyrkje

Det knyter seg mange historiske hendingar til Høre og stavkyrkja her. Stavkyrkja er bygd tett attmed Kviesgardane. Dette var opphavleg ein storgard, men er no delt i fleire bruk. Det første ein høyrer om Kvie i Norgeshistoria er at Harald Hårfagre si dronning Gyda hadde tilhald her. I siste halvdel av 1100-talet var Elling bukar på Kvie. Elling var ein mektig bondehøvding og han slutta seg til birkebeinarane og kong Sverre i striden mot dei geistlege og kong Magnus Erlingsson. Elling og broren Audun var truleg med i bondehæren til kong Sverre ved slaget på Kalvskinnet i Nidaros i 1179, då far til kong Magnus Erlingsson, Erling Skakke vart drepen.

Kontaktinfo

Silje Hammerstad
Kyrkjeverje
E-post
Telefon 90 24 21 71
Ingebjørg Vik Laugaland
Sokneprest
E-post
Telefon 92 65 33 20