Uteareal til eigarseksjon

  • Om ein eller fleire seksjonar i eit sameige skal ha eksklusiv råderett over del av utearealet, skal det haldast oppmålingsforretning over utearealet.
  • Det same gjeld når uteareal til eigarseksjon skal endrast. Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal fylje seksjoneringsbegjæringen.
  • Grensene for utearealet må gå tydeleg fram av målsett situasjonskart.