Seksjonering

Eigedom med meir enn ei bueining (bustadhus eller fritidsbudstad) og/eller næringsformål kan seksjonerast etter reglane i eierseksjonsloven. 

Skjemaet Begjæring om oppdeling i eigarseksjonar skal nyttas. Krav til søknad og vedlegg; sjå eierseksjonsloven §11.

Søknadsskjema for seksjonering