Dispensasjon

Om du ynskjer å bygge, rive eller endre noko som er i strid med lover, reglar eller plan for din eigedom, må du søke dispensasjon etter plan- og bygningslovas § 19.

 

Når kan kommunen gje dispensasjon?
Kommunen kan vurdere å gje dispensasjon dersom omsynet bak føresegna det vert dispensert frå, ikkje vert sett vesentleg til side. I tillegg skal fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen, og kan vere tidsgrensa eller permanent.

 

Dispensasjonssøknad
Søknad om dispensasjon kan anten fremmast som eigen søknad, eller saman med søknad om løyve til tiltak. Søknaden skal grunngjeva kvifor det er grunnlag for dispensasjon, jf. punktet ovanfor. Argument som personlege høve slik som ynskje om større plass, sjukdom eller liknande vil vanlegvis ikkje vere grunn nok. Fordelane bør knytast til offentlege omsyn.

 

Gebyr
Gebyr for behandling av søknader finn du her

Opningstider

Måndag–fredag
08:30–15:30

Påska 2024:
Måndag 08:30–15:30
Tysdag 08:30–15:30
Onsdag 08:30–12:00
 

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres