Heimesjukepleie

Heimesjukepleie blir ytt til akutt og kronisk sjuke, utan omsyn til alder og økonomi, som bur eller har mellombels opphald i kommunen.

Heimesjukepleie er ei heildøgnsteneste. Tenesta gjev hjelp til personar som ikkje greier seg sjølve i det daglege, og som har eit reelt behov for nødvendig helsehjelp. Ein legg tilrette for at innbyggjarane skal bli buande i eigen heim så lenge det er fagleg forsvarleg.
Målet er å gje individuelt tilpassa tenester etter behov, utan omsyn til alder, diagnose eller bustad i Vang.

Kontaktinfo

Stine Solemsli
Leiar Vangsheimen og heimebaserte tenester
E-post
Telefon 61 36 95 40
Kontor heimetenesta
Telefon 61 36 95 33
Øye/Vang
Mobil 970 47 113