Etatsleiing

Helse- og omsorgsetaten i Vang omfattar

Helseavdelinga:
• Legetenesta
• Fysioterapitenesta
• Frisklivsrettleiar
• Sjukepleieteneste til asylsøkjarar
• Psykisk helseteneste
• Helsesystertenesta
lnstitusjons- og heimebaserte tenester
• Miljøtenesta
• Korttidsavdeling og heimetenesta
• Vangsheimen - langtid
lnterkommunale tenester
• NAV Valdres
• Barnevern Vang og Vestre Slidre
• Valdres Lokalmedisinske senter (VLMS)
-Krisesenter
Stab:
- Rådgjevar helse- og omsorg
Sakshandsamar og systemansvarleg
Folkehelsekoordinator- aktivert lenke til side.
- Merkantil stab
Helse- og omsorgssjefen er øvste leiar i etaten.

Kontaktinfo

Guro Råheim Kvam
Kommunalsjef helse- og omsorg
E-post
Telefon 61 36 94 74
Mobil 990 91 187
Anne Berit Hemsing
Konsulent
E-post
Telefon 61 36 95 30
Gullborg Berge
Sekretær
E-post
Telefon 61 36 95 30

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES