Etatsleiing

Helse- og omsorgsetaten i Vang omfattar

Helseavdelinga:

 • Legetenesta
 • Fysioterapitenesta
 • Frisklivsrettleiar
 • Sjukepleieteneste til asylsøkjarar
 • Psykisk helseteneste
 • Helsesystertenesta

Vangsheimen og heimetenesten

 • Korttidsavdeling- Oppigarden 
 • Langtidsavdeling - Midtgarden og Nordigarden
 • Heimesjukepleie
 • Heimehjelp
 • Dagsenter Vangsheimen og Solgløtt
 • Merkantil

Tilrettelagte tenester

 • Grindatun bufellesskap
 • Bakkehaugen bufellesskap
 • Lund arbeidsbase
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • BPA/PA

lnterkommunale tenester

 • NAV Valdres
 • Barnevern Vang og Vestre Slidre
 • Valdres Lokalmedisinske senter (VLMS)
 • Krisesenter

Stab:
- Rådgjevar helse- og omsorg
- Folkehelsekoordinator
Helse- og omsorgssjefen er øvste leiar i etaten

Kontaktinfo

Guro Råheim Kvam
Kommunalsjef helse- og omsorg
E-post
Anne Berit Hemsing
Konsulent
E-post
Gullborg Berge
Sekretær
E-post

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES