Etatsleiing

Helse- og omsorgsetaten i Vang omfattar

Helseavdelinga

 • Legetenesta
 • Fysioterapitenesta
 • Frisklivsrettleiar
 • Sjukepleieteneste til asylsøkjarar
 • Psykisk helseteneste
 • Helsestasjon

Vangsheimen og heimetenesta

 • Korttidsavdeling- Oppigarden 
 • Langtidsavdeling - Midtgarden og Nordigarden
 • Heimesjukepleie
 • Heimehjelp
 • Dagsenter Vangsheimen og Solgløtt
 • Merkantil

Tilrettelagte tenester

 • Grindatun bufellesskap
 • Bakkehaugen bufellesskap
 • Lund arbeidsbase
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • BPA/PA

lnterkommunale tenester

 • NAV Valdres
 • Barnevern Vang og Vestre Slidre
 • Valdres Lokalmedisinske senter (VLMS)
 • Krisesenter

  Frå 1. januar 2023 har Vang kommune avtale med: 
  Hallingdal familie- og krisesenter, tlf 482 77 629
  Kontakttelefon for barnevernvakt (etter kl. 16 på kvardagar, helg og høgtid); 457 38 963.

Stab

 • Rådgjevar helse- og omsorg
 • Folkehelsekoordinator

Helse- og omsorgssjefen er øvste leiar i etaten

Kontaktinfo

Guro Råheim Kvam
Kommunalsjef helse- og omsorg
E-post
Mobil 99 09 11 87
Anne Berit Hemsing
Konsulent
E-post
Mobil 90 23 22 14
Gullborg Berge
Sekretær
E-post
Mobil 90 19 51 36

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES