SMS-varsling

SMS-varsling til befolkninga

I krisesituasjonar nyttar Vang kommune ei digital løysing for befolkningsvarsling på SMS. Det blir brukt når det er naudsynt å nå deg med viktig informasjon. Det kan være med på å redde liv og helse.

Varsling blir send til alle som er registrert med adresse i Vang, og til eigarar av eigedom i kommunen. Det blir gjort oppslag i Altinn for bedrifter, Folkeregisteret og Matrikkelen for privatpersonar.

Varsling blir sendt som SMS til mobiltelefon, om du berre har fasttelefon blir varsling sendt som talemelding. Har du oppgitt e-postadressa di i offentlege register vil du òg få melding på e-post (norge.no og/eller i altinn.no)

Varslingstenesta vil bli brukt til å varsle om andre hendingar i kommunen, til dømes ved driftsforstyrringar på kommunal veg, vatn- og avløpsanlegg, det vil si ved stengde vegar, brot i vassforsyninga, redusert vasskvalitet, vasstrykk, med vidare.

Veit vi om deg?

 • Du får melding om du har adresse eller har eigedom i Vang kommune
 • Du må ha mobiltelefon, fasttelefon eller e-post for å få melding
 • Du får ikkje melding om mobiltelefon din er registrert på arbeidsgjevar
 • Du får ikkje melding om du har hemmeleg nummer
 • Du får ikkje melding om du ikkje har oppgitt kontaktinformasjon din i offentlege register
 • Du får ikkje melding om du har reservert deg i kontakt- og reservasjonsregisteret
 • Du som pårørande får ikkje melding, berre om du sjølv bur i Vang og har adresse i nærleiken av ei aktuell hending

Har du adresse i Vang eller eig eigedom her (til dømes fritidsbustad) og du står du oppført som eigar av telefonnummer som andre i familien nyttar (til dømes mindreårige barn), vil dei få den same varsling som deg.

Sårbare abonnentar/verksemd som;

 • tannlege og lege
 • alders- og sjukeheim
 • barnehage og skule
 • frisør
 • veterinær og dyrehald
 • næringsmiddelverksemder

eller andre som er avhengig av vassforsyning, får melding om hendingar til telefonnummer og e-post som er oppgitt i enhetsregisteret. Du som tilsett får ikkje melding, med mindre din bustadadresse er råka av same hending som bedrifta du arbeider i.

Du kan registrere deg for å få informasjon

Har du aldri motteke SMS-varsling frå Vang kommune, anbefaler vi at du undersøker om informasjon om deg er korrekt.

Har du hemmelig nummer og vil ha varsel, må du registrere det i tilleggsregisteret på varslemeg.no. Krysse av for "hemmeleg nummer" om du vil skjule informasjon som blir loggført. Da kan dei tilsette i kommunen ikkje sjekke om du har får varsel, om du lurer på det.

Tilleggsregister i varslemeg.no kan nyttast om du ynskjer å få varsel på en annan adresse enn den du er oppført på, til dømes adressa til din arbeidsgjevar, nokon du er pårørande til, eller på ei adresse du ofte oppheld deg (vekependlar eller liknande). Hugs at du sjølv må oppdatere informasjonen i tilleggsregisteret.

Bedrifter bør sjekke sin informasjon og oppdatere kontaktopplysningar på altinn.no.

Les meir om registrering på varsling24.no