Vegarbeid i Lundsmarka bustadfelt

Frå Måndag 10. august og nokre veker framover vil det vera arbeid med opprusting av vegen gjennom bustadfeltet.

Det skal foretas noko masseskifting og grøfterensk, samt leggast ny asfalt. Dette vil medføre  redusert framkommeligheit til tider medan arbeidet pågår. Ber om forståing for ulempene det medfører.

Er det spørsmål om utbetringa kan Landbruk og teknisk etat kontaktast