Varsel om oppstart og høyring av planprogram Klukkargrende

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av privat detaljregulering med konsekvensutgreiing for Klukkargrende (PlanID 2019001).

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av privat detaljregulering med konsekvensutgreiing for Klukkargrende (PlanID 2019001). Forslag til planprogram leggast ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl. § 12-9. Tiltakshavar er Klukkargarden Utvikling AS. Planarbeidet føreståst av TAKTIL arkitekter AS. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for einebustader og småhus over eit område på 18daa som delast frå eigendom 0545-42/1. Sjå vedlagt planprogram for meir informasjon. Merknader til dette varselet sendast til TAKTIL arkitekter as, Colletts gate 14, 0169 OSLO eller info@taktil.no innan 20.08.2019.