Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 og § 7-4

På oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høyring forslag om endring av byggteknisk forskrift (TEK17).

Dei føreslegne endringane gjeld TEK17 §§ 7-2 Sikkerhet mot flom og 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred. Dei føreslegne endringane går inn i det pågåande arbeidet med å gå gjennom krava til tryggleik mot naturfarar i plan- og bygningsloven og TEK17.

Alle som ynskjer kan sende inn høyringsuttale, høyringsfristen er 13. januar 2023

Les meir om forslaget og gjennomføringa av høyringa her.