Det er meldt om mykje nedbør

Det er venta mykje regn og stedvis kraftige lokale regnbyer. Høge temperaturar fører òg til stor snøsmelting. Bratte skråninger, og dessutan bekker og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett.

Sjekk eigne stikkrenner, avkøyringsrenner og andre vassføringar for å hindre skader på veg og eigedom i samband med den venta nedbøren. Sikre lause gjenstandar