Tilskot

Tilskott i skogbruket skal stimulere til auka  verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursane og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

For Vang kan ein søkje tilskott til  følgjande tiltak:

-Vegbygging (ofte rundt 30 %, det er Fylkesmannen som er vedtaksmyndighet).

-Punktutbedring på landbruksveier (ofte mellom 40 og 50 %, det er Fylkesmannen som er vedtaksmyndighet).

-Planting (80 % over et visst antall planter per dekar).

-Suppleringsplanting (60 % med inntil 50 planter/daa).

-Gjødsling (40 %)

-Markberedning (40 %)

-Avstandsregulering (40 %)

-Mekanisk etterarbeid (40 %)

Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet sine heimsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd

Søknad om tilskott kan registrerast digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeigarar har tilgang til via Landbrusdirektoratet si heimeside. Som en del av søknadsregistreringen, skal tiltaket sitt område teiknast  inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastast  opp som vedlegg i slutten av utfyllinga.

Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskott leverast på papir til kommunen på skjema LDIR-909, Ved søknaden skal det leverast kopi av faktura og eit kart som syner kvar tiltaket er gjennomført. Faktura er tilstrekkeleg som søknad på tilskott når desse vilkåra er fylt:

  • Vilkår (tilsvarende det som står på side 2 på skjema LDIR-909)
  • Avkryssing for at skogeier ønsker tilskudd
  • Signatur