Varsel om mindre endring av reguleringsplan for E16 Kvamskleiva

Statens vegvesen Region øst har lagt fram forslag til mindre reguleringsendring for
E16 Kvamskleiva – rassikring. Dette er lagt ut til høyring ihht. til plan‐ og bygningslova § 3‐7 og §12‐14 andre og tredje ledd. Endringa gjeld berre § 7 i planføresegna. Hensikta med endringa er å sikre intensjonane med §7 og funksjonen til siltgardina som skal nyttast, men at føresegna også skal unngå unødig mellomlagring av tunnelmasser gjennom vinteren og for å sikre at forstyrringa i vassmiljøet i Norsvinsfjorden blir holde på eit minimum.

 

Merknader sendast skriftleg innan 20.02.2020 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Evt. firmapost‐ost@vegvesen.no.
 
Oversendinga merkast «Reguleringsendring for E16 Kvamskleiva, saksnr: 20/249.

Kontaktperson
Knut Westerbø, Statens vegvesen, tlf: 97467438
E‐post: knut.westerbo@vegvesen.no
 
Vedlegg: