Kommunal planstrategi 2020-2023, varsel om oppstart

I tråd med plan- og bygningslova § 10-1 har Vang kommune starta på arbeidet med planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiska val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorverksemd, planbehov og -prioritering.

Innspel eller synspunkt på kva strategien til Vang bør innehalde kan sendast til Vang kommune. Bruk gjerne elektronisk post:  post@vang.kommune.no.

Frist for innspel er sett til 28. februar 2020.