Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

I tråd med plan- og bygningslova § 10-1 har Vang kommune starta på arbeidet med planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiska val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorverksemd, planbehov og -prioritering.

Mjøsvang Eiendom AS vant anbodet til Statens Vegvesen for «Leie, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport langs E16 i Oppland, på strekningen Fagernes til Vang». Føremålet med planen er i hovudsak å legge til rette for 15 døgnkvileplassar for tungtransport langs E16 på eksisterande parkeringsareal sør for Mjøsvang Kafe, og flytte eksisterande busslomme litt vestover for å lage ny avkøyring til parkeringsarealet som tilfredsstiller krava frå Statens Vegvesen.

Kommunestyret fastsette i møte 13.12.2019 planprogram for Kvissyndin nord

Kommunestyret fastsette i møte 13.12.2019 planprogram for Klukkargrende bustadområde