Vang kommune – detaljregulering Øyebakkin ut på offentleg ettersyn

Hovudutval for utvikling vedtok i møtet 13.02.2017 å leggje detaljregulering for Øyebakkin (plan-ID: 2016008) ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan og bygningslova § 5-2.

Føremålet med detaljreguleringa er å legge til rette for etablering av ny veg til Øye kyrkje, ny parkeringsplass for Øye kyrkje og Øye stavkyrkje, samt sikre utviding av kyrkjegarden til Øye kyrkje og areal til nytt servicebygg. Saksframlegg, planbeskriving, plankart og føresegner er lagt ut i resepsjonen i kommunehuset, òg på heimesida til kommunen; www.vang.kommune.no

Merknader til planen kan sendast skriftleg pr. post til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller e-post: post@vang.kommune.no.

Frist for å kome med merknadar er sett til 04.04.2018.