Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

Statens vegvesen, region øst søker om utslippstillatelse for anleggsfasen av prosjektet E16 Kvamskleiva som omfatter ny E16 tunnel ved Kvamskleiva ved Vangsmjøse i Vang kommune, Oppland. Prosjektet er definert som et rassikringsprosjekt for å unngå det spesielt rasfarlige området ved Kvamskleiva. Fylkesmannen ber om uttalelse til søknaden fra Vang kommune innen 12. desember 2019.

Statens vegvesen legg i samarbeid med Vang kommune eit forslag til endring av reguleringsplan ut til offentleg ettersyn i perioden 05.11.2019 til 19.12.2019. Sjå vedlagte plandokument. Desse er og tilgjengeleg på nettsidene www.vegvesen.no/Europaveg/e16oyeeidsbru og på kommunehuset i Vang.

Vang kommune er ein av 6 kommunar som har blitt valt ut til å bli med i forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing. Omgrepet catskiing nyttast om å transportere skiløyparar med løypemaskin eller beltevogn, slik at dei kan renne ned att utanfor preparert skibakkar. Raudalen Alpin og Tyin-Filefjell Utvilking vil samarbeide med kommunen om å etablere beltebilløyper. Beltebilløypene skal vere ei forlenging av eksisterande skiheis. Vang kommune startar no arbeidet med å utarbeide ei lokal forskrift, forskrifta vil bli sendt på høyring.

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av privat detaljregulering med konsekvensutgreiing for Klukkargrende (PlanID 2019001).