Varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for detaljregulering Bygdin

 

Jf. plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 blir det varsla oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for reguleringsplan for Bygdin. Føremålet med planen er m.a. å klargjera for utviding av Bygdin hotell, etablering av ny kai/ brygge for MB Bitihorn nærare Bygdin hotell enn eksisterande brygge og flytte tilkomst frå fv. 51 nord for hotellet. Øvrige tiltak kjem fram av vedlagte planprogram. 

Planforslaget skal konsekvensutgreiiast og tema som friluftsliv, forureining, trafikksitryggleik, landskapstilpasninger ved uttak/mudring i Bygdin, massefylling i omrkingliggjande område og naturmangfald skal særskilt omtalast. 

Planen blir utarbeidt av landskapsarkitekt John Lie på vegne av Bygdin Høyfjellshotell AS v/Tor Oxhovd.

Merknad til varsel om oppstart og planprogram sendast skriftleg til: 
Landskapsarkitekt John Lie – Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien
E-post: john.lie@online.no

Kopi sendast til:
Vang kommune v/planavd., Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres

E-post: post@vang.kommune.no

Merkandsfrist er sett til 07. mars 2020.

Vedlagt: