Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Synhaug-Vesleåne

Jf. plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Synhaug-Vesleåne på Tyin-Filefjell. Planområdet omfattar områda Synhaug, Vesleåne og Tørisheisen.

Planområdet er avgrensa langs Tørisheisen som tidligare er regulert. Mot sør er det take høgde med øvre del av alpintraseane ved toppstasjonen på Tøris og areal ned mot Kileheisen. Gjeldande reguleringsplan for Synhaug avgrensar planområdet mot vest. I nord er det take med delar av eksisterande byggeområde, fra Filefjellstuene og austover mot botnstasjonen til Tørisheisen fylgjer førebels planavgrensing elva Begna.

Det er laga til ein innspelsportal der ein kan gjera seg betre kjent med detaljreguleringa og kan gje innspel direkte:

Tyin-Filefjell Andstor og Synhaug-Vesleåne

 

Planmateriell:

Varsel om oppstart av planarbeid_Synhaug (PDF, 2 MB)

Varslingskart_01052023_Synhaug (PDF, 529 kB)

Planinitiativ Synhaug-Vesleåne (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Synhaug-Vesleåne (PDF, 247 kB)

 

Merknadar eller innspel til planen leggast direkte inn i innspelsportalen(link ovanfor), eller sendast skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål eller judith.aakre@asplanviak.no innen 2. juli 2023.