Varsel om oppstart av planarbeid - Børrelia 3

Det blir jf. plan- og bygningsloven §12-8 varsla om oppstart av planarbeid for detaljregulering Børrelia 3, som i hovudsak består av øvre del av Børrelia 1 og Tenlelie. 

Føremålet med planen er å legge til rette for fortetting med mindre tomter og optimalisere planen med tanke på tilkomstveg og grønnstruktur. Sjå vedlegg nedanfor for meir utfyllande informasjon.

Merknadar sendast til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål, eller på e-post til judith.aakre@asplanviak.no innan 15.01.2023.

Varsel om planarbeid_Børrelia (PDF, 584 kB)

Planinitiativ - Børrelia Tenlelie_Tyin Filefjell (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Børrelia 3 (PDF, 321 kB)

Varslingskart_221208 (PDF, 2 MB)