Reguleringsplan Klukkarhaugen - høyring og offentleg ettersyn

Kommunestyret har i møte 09.09.2021, sak 048/21, fatta vedtak om å legge detaljregulering for Klukkarhaugen, planID 2020003, på høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeida av Asplan Viak på vegne av Vang kommune. Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for vidare utvikling i Vang sentrum innanfor områda BT1 og BFK1 i områdereguleringa for Vang sentrum. Det er ønskeleg å utvikle området med bustadar og funksjonar som kontor, kafé og liknande. Vedlagt ligg relevante plandokument.

Har du merknad til planen?

Merknadar til planforslaget må merkast med «Sak 20/304 Detaljregulering Klukkarhaugen» og kan sendast skriftleg til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller på e-post til post@vang.kommune.no. Frist for å koma med merknadar er sett til 6. desember 2021.

Generelle opplysningar

Merknadar som kjem inn er kommunen sitt grunnlag for å endre planforslaget, og blir vurdert og referert for politisk myndigheit. Vi svarer difor ikkje på merknadane enkeltvis. 

Plandokument

Føresegn 3.1 har blitt endra jamfør vedtak i kommunestyret 09.09.2021, 048/21. Oppdaterte føresegner ligg her:

Førsesegner (PDF, 504 kB)

Resten av plandokumenta kan de lese slik dei vart lagt fram for kommunestyret:

Saksframlegg - Detaljregulering Klukkarhaugen