Detaljregulering Kviissyndin nord - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval for utvikling har i møte 09.05.23 vedteke å leggje detaljregulering Kviissyndin nord(sak 025/23) med planID: 2017002 ut til høyring og offentleg ettersyn jf. pbl. §§ 5-2 og 12-10. Føremålet med planen er å regulere 64 nye tomter til fritidsbustader mellom Kviissyndin(2009) og Syndislie(2006). 

Merknader til planforslaget sendast skriftleg til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller pr. e-post: post@vang.kommune.no. Merkast med saksnr. 17/169. Frist for å koma med merknad er sett til fredag 18.08.23.

Plandokument til høyring:

Saksframlegg Detaljregulering Kviisyndin - nord (L)(451906) (PDF, 515 kB)

1_Plankart_Kviissyndin_nord_201022 (PDF, 2 MB)

2_Føresegn_Kviissyndin_nord_201022 (PDF, 92 kB)

3_Planomtale_med_KU_Kviissyndin_nord_201022 (PDF, 23 MB)

4_ROS_analyse_Kviissyndin_nord_201022 (PDF, 3 MB)

5_VA_plan_Kviisyndin_nord_09112021 (PDF, 4 MB)

6_Plankart_avløp_Kviisyndin_nord (PDF, 2 MB)

7_Planprogram_Kviissyndin_nord (PDF, 3 MB)

8_Behandling av planprogram_Kviisyndin nord (L)(307303) (PDF, 2 MB)